Terms and conditions

На надання інформаційно-консультаційних послуг (далі - «Оферта») Оферта адресована невизначеному колу фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які зацікавлені в отриманні інформаційно-консультаційних послуг на умовах, зазначених нижче.

1. Терміни та визначення

1.1. Терміни, що приведені нижче і згадуються в даній Оферті, означають наступне:

Акцепт - надання Замовником безумовної та беззастережної згоди із умовами даної оферти шляхом здійснення дій або заходів для реєстрації на веб-сайті: ybc.club та/або реєстрації на веб-сторінках, які логічно пов'язані з даним сайтом спільним доменом та/або внесення попередньої оплати за послуги, які надаються Виконавцем/Постачальником та розміщенні на згаданому веб-сайті або веб-сайтах, логічно пов'язаних з даним сайтом доменом.

Веб-сторінка Заходу- складова частина веб-сайту, що містить інформацію про порядок надання інформаційно-консультаційних послуг в рамках Заходу (зокрема, Програму Заходи, формат його проведення (в онлайн-форматі або проведення масового заходу), дату і час надання послуг).

Виконавець - юридична особа, створена за законодавством України, товариство з обмеженою відповідальністю "ЯНГ БІЗНЕС КЛАБ" (місцезнаходження: 03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, будинок 20-А, e-mail: ybcmain@gmail.com, код ЄДРПОУ: 41474157), яке виступає організатором та/або співорганізатором Заходу, в межах якого надаються інформаційно-консультаційні послуги за даною офертою.

Постачальник - будь-яка особа, визначена Виконавцем, якій в порядку, визначеному чинним законодавством України надано/передано виключне право на надання Послуг за цією офертою. Сторонами даної оферти погоджено, що найменування та інші істотні відомості та такого Постачальника можуть вказуватись в рахунку та/або договорах та/або інших документах на оплату Послуг, які надаються таким Постачальником.

Замовник - фізична особа та/або фізична особа-підприємець і/або юридична особа (від імені якої діє уповноважений представник), яка прийняла умови даної Оферти.

Захід - бізнес-подія, семінар або інший захід, в межах якого надаються інформаційно-консультаційні послуги згідно з визначеною Виконавцем Програмою такого Заходу.


Оферта - пропозиція укласти договір, розміщена в мережі Інтернет на веб-сторінці, яка доступна за посиланням ybc.club. та на його структурних розділах.

Сторони - Виконавець і Замовник при спільному згадуванні за даною Офертою.

Зазначені терміни мають тотожне значення при вживанні в однині і в множині, а також при написанні з великої і малої літери. Інші терміни, які використовуються в Оферті, визначаються відповідно до норм чинного законодавства України, а в разі відсутності визначення в законодавстві мають загальновживане значення або визначаються за правилами ділового обороту.

2. Предмет Оферти

2.1. На умовах, визначених у даній Оферті, в порядку та на умовах визначених статтею 641 Цивільного кодексу України між Виконавцем та/або Постачальником з однієї сторони і Замовником, з другої сторони, укладається договір про надання послуг (далі - «Договір»), згідно з яким Виконавець та/або Постачальник зобов'язується надати інформаційно-консультаційні послуги, що передбачають участь в обраному Замовником Заході (далі - «Послуги»), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити ці послуги за ціною та у порядку, встановленому Виконавцем та/або Постачальником.

2.2. Істотні умови надання послуг, зокрема, але не виключно, Програма Заходу, формат його проведення (онлайн-формат або проведення масового заходу), дата і час надання Послуг, визначається на веб-сторінці обраного Замовником Заходу. Зазначені умови можуть бути змінені Виконавцем без додаткового погодження із Замовником з урахуванням вимог даної оферти.

2.3. Виконавець та/або Постачальник може надавати додаткові, супутні та інші послуги (далі - «Послуги»), в тому числі здійснювати реалізацію інформаційних продуктів та/або послуг, які передбачають платний доступ до матеріалів, які необхідні для надання Послуг (текстового, графічного, аудіовізуального і ін. характеру). Детальна інформація про такі Продукти та/або Послуги і порядок їх надання визначається на веб-сторінці відповідного Заходу.

3. Порядок укладання та виконання Договору. Істотні умови договору

3.1. Перед укладанням Договору Замовник повинен ознайомитися з офертою і, в разі незгоди з умовами, не вчиняти дій, спрямованих на укладення Договору та його виконання. Вчинення Замовником дій, спрямованих на Акцепт даної оферти визначається Сторонами як, зокрема, підтвердження ознайомлення Замовника із вимогами та умовами даної оферти в повному обсязі та її прийняття Замовником.

3.2.1. Попередньою згодою з офертою вважається здійснення Замовником реєстрації на Захід на веб-сторінці Заходу із зазначенням наступної інформації:
3.2.2. При замовленні Послуг, що передбачають платний доступ до контенту, попередньою згодою з офертою вважається здійснення Замовником замовлення на веб-сторінці продукту шляхом натискання кнопки «Зареєструватися на зустріч» із зазначенням наступної інформації:
3.3. Акцепт оферти здійснюється шляхом внесення Замовником плати за обрані Послуги.

3.4. Виконавець та/або Постачальник і Замовник, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту на умовах даної оферти, Договір вважається укладеним у письмовій формі, без підписання письмового примірника та має юридичну силу для Сторін. Акцептом даної оферти Замовник беззастережно засвідчує, що ознайомлений з даною пропозицією укласти договір та безпосередньо з положеннями та умовами даного Договору, визначених у даній оферті.

4. Права і обов'язки сторін

4.1. Виконавець / Постачальник зобов'язується:

4.1.1. Надати Послуги відповідно до істотних умов, викладених в даній Оферті.

4.1.2. Повідомити Замовника шляхом направлення відповідного листа в довільній формі на електронну пошту Замовника, вказану ним при реєстрації на веб-сторінці заходу про місце надання Послуг, а також про будь-які зміни в умовах організації надання Послуг не пізніше, ніж за 1 (один) день до дати початку відповідного Заходу.

4.2. Виконавець / Постачальник має право:

4.2.1. С Самостійно визначати порядок організації процесу надання Послуг, в тому числі змінювати місце, дату і час їх надання в односторонньому порядку без додаткового погодження із Замовником. Виконавець / Постачальник зобов'язаний повідомити Замовника про такі зміни.

4.2.2. На власний розсуд залучати будь-яких третіх осіб для виконання своїх зобов'язань без додаткового погодження із Замовником.

4.2.3. Публікувати та розповсюджувати інформацію про хід, способи і результати надання Послуг у будь-який спосіб без додаткового погодження із Замовником.

4.2.4. Здійснювати аудіозапис, фото- і відеозйомку під час проведення Заходу і використовувати їх для будь-яких цілей будь-якими способами прямо не забороненими чинним законодавством України без додаткового погодження із Замовником.

4.2.5. Зупинити виконання зобов'язання, відмовитися від його виконання частково або в повному обсязі у разі невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань частково або повністю.

4.3. Замовник зобов'язується:

4.3.1. Оплачувати Послуги відповідно до умов, визначених у даній Оферті.

4.3.2. Невідкладно повідомляти Виконавця та Постачальника про зміну своїх контактних даних. У разі невиконання цієї умови, всі пов'язані з цим ризики покладаються на Замовника, а Виконавець та Постачальник не несе відповідальності за неотримання Замовником інформації про Послуги, що надаються Виконавцем / Постачальником.

4.3.3. Дотримуватись наступних правил при проведенні Заходу:
4.4. Замовник має право:

4.4.1. Отримати Послуги на умовах, визначених цією Офертою.

4.4.2. Отримувати інформацію про Послуги, що надаються Виконавцем/Постачальником за цією Офертою.

5. Вартість Послуг та порядок оплати

5.1 Вартість Послуг залежить від обраного Замовником Заходу, кількості учасників, умов участі в ньому і визначається в рахунку на оплату, виставленому Замовнику Виконавцем або Постачальником та направленому у будь-який спосіб, обраний Виконавцем та/або Постачальником (зокрема, але не виключно, на вказану Замовником при реєстрації електронну адресу, мобільному додатку для обміну миттєвими повідомленнями тощо).

5.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом безготівкового переказу грошових коштів на банківський рахунок Виконавця або Постачальника, визначений у виставленому Виконавцем або Постачальником рахунку.

5.3. Вартість Послуг може бути визначена в іноземній валюті. В такому випадку, сума, що підлягає до сплати у національній валюті України, визначається за комерційним курсом відповідної валюти у виставленому Виконавцем / Постачальником рахунку на оплату вартості Послуг.

5.4. Замовник може здійснити оплату за Послуги наступними способами:
5.6. Замовник оплачує вартість Послуги в розмірі, визначеному у рахунку, виставленому Виконавцем або Постачальником протягом 3 (трьох) банківських днів з дати виставлення Виконавцем або Постачальником рахунку на оплату, але не пізніше, ніж за 1 (один) банківський день до дати початку надання Послуг, якщо інше не погоджено Сторонами.

5.7. При здійсненні Замовником оплати вартості Послуг за допомогою сервісу прийому онлайн-платежів, загальна вартість Послуги, яка підлягає оплаті, визначається відповідно до інформації, яка міститься на відповідній веб-сторінці.

5.8. Послуги вважаються сплаченими Замовником з моменту отримання Виконавцем підтвердження від банківської установи про надходження повної суми оплати на розрахунковий рахунок Виконавця або Постачальника, визначеного Виконавцем. В окремих випадках Виконавець може вважати за власним переконанням підтвердженням факту оплати отримання ним одного із наступних документів та/або дій:
Постачальник/Виконавець залишає за собою право перевіряти факт оплати Замовником вартості послуг іншими способами, незабороненими чинним законодавством України.

5.10. Затримка початку Заходу або перенесення дати та/або часу проведення Заходу не є підставою для повернення Замовнику коштів, сплачених за Послуги.

5.11. Умови повернення коштів, сплачених за Послуги, вказуються в розділі «Умови повернення коштів» на веб-сайті Виконавця або фіксуються в договорах, угодах між Замовником та Виконавцем.

6. Дія Оферти і Договору

6.1. Оферта набуває чинності з моменту її публікації на сайті Виконавця і діє до моменту його відкликання Виконавцем.

6.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти і /або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на сайті Виконавця, якщо інший строк набрання чинності змін не визначено додатково при такому розміщенні.

6.3. Акцепт Оферти Замовником створює Договір на умовах, визначених цією офертою.

6.4. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти Замовником і діє:
6.5. Договір може бути достроково розірваний:
7. Відповідальність

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Виконавець, Постачальник і Замовник несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Виконавець та Постачальник за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які непрямі збитки Замовника, включаючи втрату прибутку, доходів або нездатність отримати очікуваний дохід тощо.

7.3. Замовник погоджується з умовами Договору та з тим, що він не має права вимагати від Виконавця будь-якої компенсації морального, матеріального збитку або шкоди, заподіяної Замовнику як протягом терміну дії Договору, так і після закінчення терміну його дії. Замовник усвідомлює, що порядок надання послуги, її зміст, обсяг тощо визначаються Виконавцем самостійно на власний розсуд, із якими Замовник беззастережно погоджується та усвідомлює, що його очікування від змісту Послуги можуть відрізнятись від встановленого Виконавцем та/або Постачальником змісту Послуг.

7.4. Сторони вживають заходів до вирішення всіх суперечок і розбіжностей, що випливають з Договору або в зв'язку з його виконанням, шляхом переговорів. Термін розгляду претензії встановлюється в 30 (тридцять) днів з моменту її отримання Стороною.

7.5. У разі неможливості вирішення суперечок і розбіжностей шляхом переговорів, такі спори і розбіжності підлягають розгляду в відповідному місцевому (районному у місті) суді за місцем знаходження Виконавця.

7.6. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

7.7. Під форс-мажором розуміються надзвичайні й невідворотні обставини, що виникли після укладення Договору та які об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, включаючи, але не обмежуючись: пожежі, землетруси, повені, зсуви, екстремальні погодні умови, інші стихійні лиха, вибухи, страйки, епідемії, введення компетентними органами державної влади карантинних чи інших обмежувальних заходів, війна або військові дії, епідемії, протиправні дії третіх осіб, дії і нормативно-правові акти органів державної влади та/або компетентних органів місцевої влади.

7.8. У разі форс-мажору Сторона, яка зазнала його впливу, повинна негайно, але не пізніше, ніж в 14-денний термін, повідомити про це іншу Сторону.

7.9. Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов'язань на весь період його дії. У разі, якщо форс-мажор діє понад 3 (три) місяці або якщо після його виникнення очевидно, що він триватиме більше зазначеного терміну, кожна зі Сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за Договором, направивши відповідне повідомлення іншій Стороні.

7.10. У разі встановлення факту копіювання у будь-який спосіб та/або фотофіксації та/або здійснення відеофіксації та/або передачі (поширення) тертім особам доступу до інформації, яка стала відомою Замовнику під час та/або в результаті отримання Послуги та/або порушення у будь-який інший спосіб прав інтелектуальної власності Виконавця – Замовник зобов'язаний сплатити на користь Виконавця та/або Постачальника штраф у розмірі 300 000,00 грн. (триста тисяч гривень 00 копійок) за кожен випадок порушення прав інтелектуальної власності Виконавця.

8. Інші умови

8.1. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Замовник засвідчує і гарантує Виконавцю / Постачальнику, що:

8.1.1. вказав достовірні дані при реєстрації на Захід, при оформленні платіжних документів і при оплаті Послуг;

8.1.2. укладає Договір добровільно, при цьому:
8.1.3. має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.

8.2. Акцепт Оферти означає:

8.2.1. надання учасниками Заходу повної і беззаперечної згоди Виконавцю / Постачальнику (залученому Виконавцем // Постачальником оператору / фотографу / менеджеру) на здійснення фото- і відеозйомки з їх участю;

8.2.2. надання учасниками Заходу повної і беззаперечної згоди Виконавцю / Постачальнику на використання їх фотографії, відео з їх участю, їх коментарів та інформації про них в рекламних, інформаційних та інших матеріалах Виконавця, їх публічний показ, відтворення та розповсюдження як на території України, так і за її межами;

8.2.3. надання учасниками Заходу повної і беззаперечної згоди Виконавцю / Постачальнику на використання їх фотографії, відео з їх участю, їх коментарів та інформації про них в рекламних, інформаційних та інших матеріалах Виконавця, їх публічний показ, відтворення та розповсюдження як на території України, так і за її межами;

8.2.4. надання згоди Замовника на збір, обробку та зберігання наданих ним персональних даних; на використання персональних і статистичних даних, зібраних в ході укладення та виконання Договору і на передавання Замовнику інформації про Послуги, новини Виконавця і (або) партнерів Виконавця.

Виконавець / Постачальник інформує Замовника, що є власником персональних даних, зібраних у Замовника, а також що ці персональні дані можуть бути передані іншим особам з метою виконання умов Договору, здійснення Виконавцем своїх зобов'язань, встановлених податковим, статистичним та іншим законодавством України, відповідними підзаконними нормативно-правовими актами, а також з метою захисту законних прав та інтересів Виконавця.

8.3. У разі надання Замовником персональних даних третіх осіб, Замовник дає дозвіл на їх використання відповідно до умов Договору та гарантує отримання письмової згоди зазначених осіб на таке використання. Відповідальність за порушення цієї вимоги в повному обсязі покладається на Замовника.

8.4. Замовник проінформований і згоден з тим, що телефонні розмови з Виконавцем або його представником можуть бути записані з метою контролю якості роботи Виконавця та/або його представника (представників).

8.5. В результаті збою, технічних несправностей, дій третіх осіб, в тому числі, але не винятково, вірусної або хакерської атаки, дані Замовника можуть стати доступними третім особам. Замовник усвідомлює це і зобов'язується не пред'являти вимог до Виконавця про відшкодування збитків (шкоди), що виникли в зв'язку з цим.

Документи, повідомлення, запити та вимоги вважаються поданими належним чином, якщо вони були відправлені засобами електронного, телефонного, факсимільного або поштового зв'язку або доставлені під підпис одержувача. Письмові документи, відправлені факсом або електронною поштою, мають повну юридичну силу до моменту обміну оригіналами, формують права і обов'язки для Сторін, можуть бути подані до судових інстанцій в якості належних доказів і не можуть заперечуватися Стороною, від імені якої вони були відправлені.

8.6. При укладенні договору на користь третьої особи, Замовник гарантує Постачальнику/Виконавцю, що ознайомив таку особу із умовами даної оферти і несе повну відповідальність за будь-які збитки, нанесені такими третіми особами Виконавцю/Постачальнику.

8.7. Сторонами погоджено, що у випадку акцепту Замовником даної оферти, складений Виконавцем або Постачальником Договір на підставі даної оферти, може бути підписано за допомогою електронного цифрового підпису.

8.8. Сторонами погоджено, що Постачальник/Виконавець можуть відмовитись від укладення договору за даною офертою без зазначення причин такої відмови.

8.9. Акцептом даної оферти Замовник засвідчує Виконавцю та/або Постачальнику, що досконало розуміє розмовну російську мову та російську граматику, та беззастережно засвідчує, що бажає отримувати послуги російською мовою і не має до Постачальника та/або Виконавця жодних претензій стосовно надання послуг російською мовою і не вважає надання послуг російською мовою порушенням вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

8.10. Акцептом даної оферти Замовник гарантує, що ознайомив третіх осіб, на користь яких ним здійснюється оплата Послуг, із умовами даної оферти, порядком та строками відповідальності за порушення її вимог та отримав від таких осіб повну та беззастережну згоду із ними. Замовник акцептом даної оферти засвідчує, що несе повну відповідальність за дії/бездіяльність третіх осіб, на користь яких ним було здійснено оплату вартості Послуг.

8.11. Акцептом даної оферти Замовник засвідчує свою усвідомленість у тому, що надання послуг, їх обсяг, строки та положення здійснюються на основі суб'єктивної систематизації та оцінки знань у галузі/галузях Виконавцем та/або Постачальником, а також професійного досвіду Виконавця або третіх осіб у наданні аналогічних послуг та/або аналізі обставин, які є аналогічними до обставин, які включено у розгляд при наданні послуг, а відтак, Замовник не може пред'являти Виконавцю та/або Постачальнику будь-які претензії з приводу обсягу та положень тої інформації, яка буде отримується ним під час надання Послуг.


Реквізити Виконавця:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯНГ БІЗНЕС КЛАБ"

Місцезнаходження: 03151,

місто Київ, ВУЛИЦЯ МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, будинок 20-А

e-mail: ybcmain@gmail.com

Ідентифікаційний код: 41474157


На головну